ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวที่ 153/61 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง นิเทศติดตามการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับหมู่บ้าน/ครัวเรือน โดยมีทีมงานพัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้บันทึกข้อมูล ผู้จัดเก็บข้อมูลและครัวเรือน อำเภอคลองขลุง

ข่าวที่ 153/61 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง นิเทศติดตามการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับหมู่บ้าน/ครัวเรือน โดยมีทีมงานพัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้บันทึกข้อมูล ผู้จัดเก็บข้อมูลและครัวเรือน อำเภอคลองขลุง

ข่าวที่ 153/61 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. คณะทำงานนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด โดยคณะทำงานฯ ชุดที่ 3 นำโดยนางชัชนา กังธีระวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการนิเทศติดตามการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับหมู่บ้าน/ครัวเรือน โดยมีทีมงานพัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้บันทึกข้อมูล ผู้จัดเก็บข้อมูลและครัวเรือน. ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล. ณ บ้านใหม่สุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง

(Visited 1 times, 1 visits today)