ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวที่ 152/61 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง นิเทศติดตามการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับหมู่บ้าน/ครัวเรือน อำเภอบึงสามัคคี

ข่าวที่ 152/61 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง นิเทศติดตามการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับหมู่บ้าน/ครัวเรือน อำเภอบึงสามัคคี

ข่าวที่ 152/61 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา13.00 น. คณะทำงานนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด โดยคณะทำงานฯ ชุดที่ 3 นำโดยนางชัชนา กังธีระวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการนิเทศติดตามการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับหมู่บ้าน/ครัวเรือน โดยมีทีมงานพัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้บันทึกข้อมูล ผู้จัดเก็บข้อมูลและครัวเรือน. ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล. ณ อำเภอบึงสามัคคี

(Visited 1 times, 1 visits today)