ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์แนวทางและคำแนะนำในการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่

ประชาสัมพันธ์แนวทางและคำแนะนำในการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่

ประชาสัมพันธ์แนวทางและคำแนะนำในการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โทร.025903238และ 025903158 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

(Visited 1 times, 1 visits today)