ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวที่ 150/61 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนในระดับจังหวัด

ข่าวที่ 150/61 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนในระดับจังหวัด

ข่าวที่ 150/61 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนในระดับจังหวัดพร้อมนายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
โดยที่ประชุมได้สรุปประเด็นการมอบนโยบาย/ประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการโครงการฯ รวมถึงประเด็นเน้นย้ำของนายกรัฐมนตรีในการขับเคลื่อนโครงการฯ เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งจังหวัดกำแพงเพชร 11 อำเภอ 77 ตำบลและตำบลในเมือง 1 ตำบล 957 หมู่บ้าน และชุมชนเมือง 27 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 984 หมุู่บ้าน/ชุมชน และมติที่ประชุมได้กำหนดแผนปฏิบัติการประชุมถ่ายทอดนโยบายและชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการฯ ระดับอำเภอและทีมขับเคลื่อนระดับตำบล ในพื้นที่ทั้ง 11 อำเภอ กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 11-19 กุมภาพันธ์ 2561
ในการนี้ี นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร ในฐานะเลขานุการร่วม พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน 120 คน ณ ห้องประชุมซ้อมกอ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

(Visited 1 times, 1 visits today)