ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวพนิดา พานทองดี

พัฒนาการจังหวัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔
วีดีทัศน์สรุปงานบริษัทประชารัฐ

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ