ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

Database Error

Error establishing a database connection

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ที่ กพ 0019/ว2323 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือก ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.ดีเด่น ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ.ดีเด่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการสนับสนุนการจัดเก็บและนำข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)ไปใช้ประโยชน์ ประจำปี 2561

ที่ กพ 0019/ว2323 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือก ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.ดีเด่น ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ.ดีเด่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการสนับสนุนการจัดเก็บและนำข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)ไปใช้ประโยชน์ ประจำปี 2561

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องประกาศซื้อราคาพัสดุ ตามโครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง๒ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๑ ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องประกาศซื้อราคาพัสดุ ตามโครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง๒ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๑ ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)