ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ที่ กพ 0019/ว2323 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือก ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.ดีเด่น ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ.ดีเด่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการสนับสนุนการจัดเก็บและนำข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)ไปใช้ประโยชน์ ประจำปี 2561

ที่ กพ 0019/ว2323 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือก ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.ดีเด่น ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ.ดีเด่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการสนับสนุนการจัดเก็บและนำข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)ไปใช้ประโยชน์ ประจำปี 2561

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการขับเคลื่อนพัฒนาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริกิจกรรมย่อย พัฒนาสัมมาชีพ0ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมที่2สนับสนุนวัสดุในการประกอบสัมมาชีพชุมชน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการขับเคลื่อนพัฒนาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริกิจกรรมย่อย พัฒนาสัมมาชีพ0ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมที่2สนับสนุนวัสดุในการประกอบสัมมาชีพชุมชน

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริ กิจกรรมย่อยพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนวัสดุในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริ กิจกรรมย่อยพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนวัสดุในการพัฒนาผลิตภัณฑ์